لیز تراس جانشین دیوید فراست در مذاکرات پروتکل ایرلند شمالی شد

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...