فردا آخرین فرصت بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی پارک پردیسانبه گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی این سازمان با اشاره به طرح رایگان بازدید از موزه تنوع زیستی گفت: این اقدام با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با محیط زیست و تنوع زیستی کشور و آگاهی‌رسانی به آنها درباره اهمیت حفظ حیات وحش کشور انجام می‌شود.
طاهره افتخاری در مورد موزه تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست نیز توضیح داد: خوشبختانه این موزه تا حد زیادی اهداف یک موزه را برآورده کرده و از لحاظ معرفی نمونه‌های رکورد و اجزای تنوع زیستی در خاورمیانه بی‌نظیر است. نمونه‌های رکورد یعنی اینکه اندازه شاخ یک کل که در این موزه وجود دارد در کشورهای خاورمیانه نظیر ندارد.
افتخاری افزود: در ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﻳﺴتی، ﺗﻘﺴﻴﻢ‌ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎره‌ای – زﻳﺴـﺘﮕﺎهی است. ﻧﻤﻮﻧـﻪ‌ﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی در زﻳﺴﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ که ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎیی از قبیل ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﻳﺮان مانند ﻣﺠﺴﻤﻪ‌ﻫﺎی ﺷﻴﺮ اﻳﺮانی و ﺑﺒﺮ ﺧﺰری، ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻛﻤﻴﺎب اﻳﺮان شامل ﻳﻮزﭘﻠﻨﮓ آﺳﻴﺎیی، ﻛﺮوﻛﻮدﻳﻞ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه اﻳﺮانی، ﻫﻮﺑﺮه، ﺳﻴﺎه ﺧﺮوس و ﺧﺮس ﺳـﻴﺎه آﺳـﻴﺎیی می‌شود.
مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: غرفه ﺗﻨﻮع زیستی اﻳﺮان شامل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان مانند ﮔﻮزن زرد اﻳﺮانی و ﮔﻮر اﻳﺮانی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﻳﺮان و ﻛﻞ ﺑﻴﺴﺘﻮن (ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه) می‌شود ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای رﻛﻮرد ﺟﻬﺎنی است. ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴتی ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع زﻳﺴتی ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن از ﺑﻴﺎﺑﺎن‌های آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺷـﻤﺎل، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس شامل ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﺑﺰی و ﺧﺸکی‌زی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻛﺘﻲ از ﻧﻤﺎی ساﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺪاعی‌ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع زﻳﺴتی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻮﻧﻞ زﻳﺮ درﻳایی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس شامل اﻧﻮاع ﻣﺎهی‌ها، ﻣﺮﺟﺎن‌ها و ﺳﺘﺎره‌ﻫﺎی درﻳﺎیی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎی ﻣﺎزﻧﺪران شامل ﻓﻚ ﻛﻤﻴﺎب ﺧﺰری و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎی ﺧﺰر برخی دیگر از غرفه‌های این موزه می‌شود.
به گفته افتخاری، ﻗﺎره آﺳﻴﺎ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻨﻮع زﻳﺴتی این ﻗﺎره‌ها و شامل ﭘﻠﻨﮓﺑﺮفی ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ای ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻴﺎب و در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺒﺮ ﺑﻨﮕﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ و ﻛﻞ ﻣﺎرﺧﻮر ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ رﻛﻮرد ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻗﺎره اروپا، ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ، قاره آﻣﺮیکا شامل ﺷﻴﺮﻛﻮﻫﻲ (ﭘﻮﻣﺎ) و ﺟﮕﻮار، ﻗﺎره اﻗﻴﺎﻧﻮسیه شامل ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮ (Emu) ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻄﺮح ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻛﺎﻧﮕﻮروﻫﺎی ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮی و ﻗﺮﻣﺰ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب از دیگر غرفه های موزه تنوع زیستی و محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست می‌شود.
وی ادامه داد: موارد ارزشمند دیگری مانند قاب پوست ببر خزری ﻛﻪ در ﭘﺎرک ﻣلی ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ۱۳۲۹ شمسی ﺷﻜﺎر ﺷﺪ، ﻗﺎب ﭘﺮواﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮواﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎن، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﺣﺸﺮات، اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻴﻞ آﺳﻴﺎیی، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ و ﻛﺎنی‌های اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی از ﻛﺎنی‌ها و سنگ‌های اﻳﺮان، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪف‌هایی ﺑﺴﻴﺎر بزرگ به ویژه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮقی آﺳﻴﺎ، وﻳﺘﺮﻳﻦ فسیل‌های ﮔﻴﺎهی شامل ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎیی از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﺴﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳمی ﻛﺸﻮر، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻓﺴﻴل‌های بی ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺟﺎن‌ها، ﺑﺎزوﭘﺎﻳﺎن، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن، دوﻛﻔﻪ‌ای ها، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و آﻣﻮنیتها (ﻧـﻮعی ﻧﺮم ﺗﻦ) ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖﺷﺪه اﺳﺖ. وﻳﺘﺮﻳﻦ فسیل‌های ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺎزﺳﺎزی فسیل‌های ﻣﺮاﻏﻪ شامل ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻓﺴﻴﻞ ﻣﻬﺮه‌داران ﻣﺮاﻏﻪ در ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل قبل و وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻓﺴیل‌های ﻣﻬﺮه داران ﻣﺮاﻏﻪ شامل ﻗﺎﻟﺐ فسیل‌های ﮔﺮاز، ﮔﺎوﻣﻴﺶ، اﺳﺐ، اﻻغ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎتی از فسیل ﻓﻴﻞ و ﻣﺪل ﺑﺒﺮ دﻧﺪان ﺷﻤﺸﻴﺮی که همه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ هستند و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺘﻔﺎوت هستند.
علمی**۹۰۳۱*
خبرنگار: عادل پازیار**انتشار:محتشمیانتهای پیام /*


همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...