روسیه: انتظار حمله اوکراین و آمریکا را داریم

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...