درخواست قانونگذاران آمریکایی از بایدن برای عدم مداخله مستقیم در اوکراین

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...