انتظار جهشی مانند اُمیکرون را نداشتیم

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...